ביביפרס

ביביפרס is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 100,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.3.4 עודכן לפני 2 שנים

No Page Comment

An admin interface to control the default comment and trackback settings on new posts, pages…


Seth Alling 20,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.0.8 עודכן לפני 2 שנים

Asgaros Forum

Asgaros Forum is the best forum-plugin for WordPress! It comes with dozens of features in…


Thomas Belser 10,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.5.2 עודכן לפני 6 ימים

Disable Comments

Completely disables comments functionality from backend and frontend. Just install it, nothing to configure!


WpSimpleTools 10,000+ התקנות פעילות תואם עד 5.7.11 עודכן לפני 3 שנים

WP First Letter Avatar

Set custom avatars for users with no Gravatar. The avatar will be the first (or…


Dev49.net 3,000+ התקנות פעילות תואם עד 4.7.28 עודכן לפני 7 שנים

Block List Updater

Automatic updating of the comment block list in WordPress with antispam keys from GitHub.


pluginkollektiv 3,000+ התקנות פעילות תואם עד 6.2.5 עודכן לפני שנה 1

Raven's Antispam

Powerful and invisible fighter against comment spam.


Peter Kahoun 400+ התקנות פעילות תואם עד 3.0.5 עודכן לפני 14 שנים

Post Comments as bbPress Topics

Replace the comments on your WordPress blog posts with topics from an integrated bbPress install


Robin Wilson/Nick Chomey 400+ התקנות פעילות תואם עד 6.5.2 עודכן לפני שבוע 1

BuddyPress First Letter Avatar

A WordPress-BuddyPress plugin to set fancy custom avatars for users with no Gravatar and no…


Dev49.net 200+ התקנות פעילות תואם עד 4.7.28 עודכן לפני 7 שנים

bbP Signature

This plugin adds user signature support to bbPress 2.0.


Arjun S Kumar, Robin W 100+ התקנות פעילות תואם עד 6.5.2 עודכן לפני שבוע 1

DMN (Hush)

The DMN (Hush) plugin allows you to disable comments on your WordPress site.


DMN Creative 100+ התקנות פעילות תואם עד 6.2.5 עודכן לפני 11 חודשים

WP Bulletin Board

WP Bulletin Board (WPBB) is an easy to use forum for your Wordpress site with…


Jay Carter 100+ התקנות פעילות תואם עד 3.5.2 עודכן לפני 11 שנים

Better bbPress Signature

Better bbPress Signature is signature plugin to add option for member signature for bbPress forums


Arun Singh 50+ התקנות פעילות תואם עד 3.9.40 עודכן לפני 10 שנים

CommentMailer

Send automated email to your blog's commenters everytime you reply their comments on the blog's…


Huda Toriq 20+ התקנות פעילות תואם עד 2.3.1 עודכן לפני 16 שנים

BBP Auto-Close Topics

BBP Auto-Close Topics will automatically close bbPress topics after an admin-specified time period.


Brandon Allen 10+ התקנות פעילות תואם עד 4.2.37 עודכן לפני 9 שנים

Video Forum / QA / Discussion Board

Enables custom forums, questions & answers or niche discussion boards that support webcam/microphone/screen recordings, file…


VideoWhisper.com 10+ התקנות פעילות תואם עד 6.3.4 עודכן לפני 7 חודשים

Override Comment Deadline

Allows you to enable comments on posts which are older than the comment deadline set…


Scott Nelle, Union Street Media 10+ התקנות פעילות תואם עד 4.0.38 עודכן לפני 9 שנים